Prevádzkovateľ:

EROTIC CENTRUM
Monika Novákova
IČO: 17187982
DIČ: 1030751304
Vrátna 46
040 01 KOŠICE

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.sexshopkosice.sk . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Keď je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa při podomovom predaji a zásielkovom predaji v zneni zákona č. 266/2005 Z.z.  Keď je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.

Výklad pojmov

Predávajúci - je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti predáva tovar alebo služby priamo alebo prostredníctvom inej osoby.

Kupujúci - je osoba, ktorá nakupuje predmetný tovar za účelom ďalšieho predaja a podnikania. Vzťah medzi predajcom a kupujúcim sa riadi obchodným zákonníkom.

Spotrebiteľ - je právnická alebo fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kúpna zmluva - je zmluva medzi predajcom a spotrebiteľom. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť na diaľku - (objednávkou, faxom, e-mailom...) - bez prítomnosti oboch zmluvných strán. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

Rezervácia tovaru - umožňuje zákazníkom si nechať na predajni zvolený tovar zablokovať na svoje meno - aby mali istotu, že zvolený tovar bude v dobe ich návštevy predajne k dispozícii. Rezervácia a blokovanie tovaru sa robí v trvaní 48 hodín po potvrdení predávajúcim. Rezervácia nie záväzná, spotrebiteľ nie je povinný tovar odobrať.

Informácie o tovare

Výrobky v e-shope obsahujú:

 • Kód výrobku, popis funkcie, rozmery výrobku, vlastnosti výrobku (farby, váhy, veľkosti, objem, funkcie), materiál výrobku.
 • Textilné výrobky a spodné prádlo majú tiež uvedené veľkostné označenia
 • Maloobchodnú cenu
 • Skladovú dostupnosť tovaru
 • Doplňujúce fotografie výrobkov a súvisiaci tovar
Záručná doba produktov je 24 mesiacov s výnimkou tovaru spotrebného a tovaru zrýchlenej spotreby na ktorom je dátum spotreby uvedený na obale

Záruka na tovar

Na všetky produkty poskytujeme záruku 24 mesiacov od prevzatia tovaru, (dátum expedície na faktúre alebo daňovom doklade) s výnimkou tovaru spotrebného a tovaru zrýchlenej spotreby, (batérie, tovar s rýchlejšou dobou spotreby a pod.) na ktorom je dátum spotreby uvedený na obale V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru.

Ceny

V e-shope sú uvedené maloobchodné ceny.

Objednávka

Odporučený postup:

1) Vyberte požadovaný tovar
2) Objednajte si tovar
3) Zvoľte spôsob dopravy, prevzatie a druh platby
4) Odošlite objednávku (prípadne rezerváciu v predajni)
5) Obratom obdržíte e-mailom potvrdenie Vašej objednávky s registračnými údajmi (registráciu je možné pomocou doručených registračných údajov kedykoľvek zrušiť)
Všetky podané a potvrdené objednávky sú považované za záväzné. Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s "Nákupným priadkom", "Dodacími podmienkami" a "Reklamačnými podmienkami". Každá objednávka bude obratom potvrdená e-mailom, na kontakt uvedený v objednávkovom formulári.

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že je kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a číslo telefónu. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou (podnikateľom) je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, e-mailovú adresu a číslo telefónu. 

Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Údaje môže kupujúci podľa aktuálnych stavu zmeniť po prihlásení. 
 Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane. Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť registráciu, kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená. O vymazaní e-mailovej adresy bude kupujúci informovaný. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. 
 Vytvorením objednávky v internetovom obchode www.sexshopkosice.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že je kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a číslo telefónu. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou (podnikateľom) je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, e-mailovú adresu a číslo telefónu.

Tieto údaje sú potrebné pre Vašu identifikáciu. Použijeme ich k realizácii a vystaveniu faktúry za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a komunikáciu so zákazníkom. Údaje o zákazníkoch a nákupoch sú ukladané v zabezpečenej databáze a žiadne dáta nie sú poskytované tretím osobám. Uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí zákazník so spracovaním svojich osobných údajov za vyššie uvedeným účelom. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú. Zákazník, ktorý nesúhlasí s uložením dát a osobných údajov, môže písomne požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho v nezbytnom rozsahu, ktorý je nutný pre zamedzenie ďalšieho používania osobných údajov za uvedeným účelom.

Všetky údaje, ktoré zadal zákazník pri registrácii, môže sám meniť po prihlásení sa do svojho účtu v užívateľskej zóne. Na jeho želanie môžu tieto údaje byť z databázy vymazané.

 

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci za novú alebo jej opravou. Len ak to nie je možné, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Vyššia moc

Predávajúci neodpovedá za opozdenie, alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci. V takom prípade bude kupujúceho informovať o úprave objednávky v najbližšom možnom termíne, najneskôr ale pri odovzdaní tovaru, a to písomne alebo e-mailom.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho, uvedeného na zásielke pri dodávke objednávky, na náklady a nebezpečie kupujúceho. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.Tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý a naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa jedná o dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.
Vrátený tovar musí byť doručený predávajúcemu:
 • s kompletným príslušenstvom (teda vrátane návodov, záručných listov atď).
 • nepoškodený
 • v pôvodnom obale a nesmie byť odstránený pečatný obal
 • bez známok užívania alebo opotrebovania
 • doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Pre urýchlenie vybavenia odstúpenia od zmluvy a vrátenie peňazí odporúčame priložiť k vrátenému tovaru vlastnoručne podpísaný sprievodný list s uvedením všetkých potrebných údajov o tovare a kupujúcom a uvedením čísla účtu.

Podľa smernice EU L 144/19 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 4. 6. 1997

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES zo dňa 20. mája 1997 sú erotické pomôcky považované za "Tovar zvláštneho charakteru" a ich vrátenie a výmena nie je z hygienických dôvodov možná. Do tejto skupiny výnimiek z §53 patrí aj spodné prádlo u ktorého sa nedá vylúčiť, že bolo použité priamo na intímnych partiách. Z e-shopu je možné vrátiť prádlo iba v pôvodnom nerozbalenom obale a nepoužité.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
 • zákazník vyplní nesprávne alebo neúplné kontaktné údaje
 • vystavená cena tovaru je nesprávna (z dôvodu chyby pri hromadnom spracovaní dát atď)
 • výrazne sa zmenila cena a zákazník zmenu neakceptuje

 

V týchto prípadoch bude kupujúci neodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý nemusí novú cenu akceptovat a môže dodávku odmietnuť. Pri telefonickej objednávke je vždy kupujúcemu oznámená platná cena pre danú objednávku.

Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.01.2012.Aktuálizacia 13.6.2014  Predávajúci si yhradzuje právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Alternatívme riešenie sporov

Pokiaľ sa spotrebiteľ, ktorý uzatvoriť na diaľku hocijaký typ spotrebiteľskej zmluvy, domnieva, že predávajúci porušil jeho práva (napríklad zle vybavil reklamáciu), môže sa v prvom rade obrátiť so žiadosťou o nápravu na predávajúceho. Ak u predávajúceho neuspeje, môže sa obrátiť na niektorý z orgánov alternatívneho riešenia sporov, ktorý sa bude snažiť vyriešiť spor rýchlo, jednoducho a najmä zadarmo.

Orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je:

 • Slovenská obchodná inšpekcia
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
 • iný orgán zapísaný do zoznamu vedeného Ministerstvom hospodárska SR.

Okrem uvedených orgánov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov môže podať spotrebiteľ podnet aj online cez formulár na web stránke EÚ, ide o tzv. RSO platformu.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo vôbec nereagoval do 30 dní. Návrh je možné podať na ktorýkoľvek orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov alebo prostredníctvom platformy RSO, pričom právo voľby má spotrebiteľ.